Regulamin zawodów

Regulamin zawodów.

I. Cel.

– Promocja zdrowego stylu życia.

– Określenie najlepszych uczestników wśród mężczyzn i kobiet w różnych kategoriach wiekowych.

– Ustalenie najlepszych drużyn.

– Promowanie idei zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej obywateli na przykładzie skandynawskiego chodzenia.

– Utrzymywanie i promowanie aktywnego stylu życia wśród osób niepełnosprawnych.

– Przyciąganie zwykłych obywateli do systematycznej działalności sportowej.

II. Miejsce i czas.

– Wskazane oddzielnie w załączniku do Regulaminu.

III. Tymczasowy program konkursów.

– jeden dzień przed zawodami

– od 18.00 do 20.00 dział organizacyjny pracuje bezpośrednio na miejscu.

– w dniu zawodów

– od 8.30 zaczyna się praca działu organizacyjnego.

– każde zdarzenie może mieć inny program tymczasowy.

– Wszyscy zawodnicy są zaproszeni do start-upowego miasta 10 minut przed startem na odległość.

– Informacje na temat programów tymczasowych każdego wydarzenia, miejsca i czasu ich przechowywania znajdują się na stronie internetowej www.bfnw.by oraz w dziale organizacyjnym.

IV. Organizator.

– Federacja Szlaku Skandynawskiego Republiki Białoruś.

– Gospodarz (klient wydarzenia)

V. Odległość.

– Zawody odbywają się na trzech dystansach:

– 5 km.

10 km.

21,097 km. (półmaraton)

VI. Rejestracja uczestników i płatność.

– rejestracja i płatność są prowadzone przez uczestników na dwa sposoby:

1. Rejestracja i płatność odbywa się za pośrednictwem zasobów internetowych dostępnych na stronie internetowej federacji www.bfnw.by

2. Rejestracja i płatność odbywa się bezpośrednio w dziale organizującym w miejscu zawodów.

– Uczestnicy, którzy zarejestrują się i wezmą udział w zawodach, ponoszą odpowiedzialność za własne zdrowie. Rejestracja uczestnika jest postrzegana jako potwierdzenie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i Regulaminu konkursu.

– Wielkość kosztu uczestnictwa zależy od poziomu i rangi organizowanych imprez.

– Dokonana płatność nie może zostać zwrócona lub przeniesiona na następne wydarzenie.

– Jeśli płacisz za pośrednictwem systemów elektronicznych podczas odbioru pakietów startowych, musisz pokazać pokwitowanie zapłaty.

– Jeżeli płatność nie została dokonana w całości lub po upływie ustalonego okresu – płatność ta jest uważana za nieważną i nie może zostać zwrócona.

– Płatność jest dokonywana w określonym Federacji stronę z danymi wskazujący dane: nazwisko, nazwa użytkownika, a datą imprezy.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę formularza rejestracyjnego przesłanego pocztą lub niewłaściwą płatność z winy banku i innych organizacji.

– Płatność za start obejmuje:

– wydanie dwóch numerów startowych, sprzętu do pomiaru czasu (chip zwrotny), pamiątki od organizatorów, przywrócenie wody do żywności.

– Kontrola uczestników, wydawanie numerów startowych, pakietów startowych odbędzie się w dziale organizacyjnym konkursu po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport).

– Rejestrując się do udziału w konkursie uczestnik potwierdza, że ​​zapoznał się z reguł konkurencji, przepisów i wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych Federacji Nordic Walking.

– Zarejestrowany uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia i materiały wideo) w celu promocji i rozwoju Nordic Walk.

VII. Zasady uczestnictwa i technologia ruchu.

1.Sorevnovaniya do nordic walking są prowadzone zgodnie z przepisami Federacji Nordic Walking Republiki Białoruś.

2. W konkursie mogą brać udział osoby niepełnosprawne (osoby niepełnosprawne różnych grup), które biorą udział tylko w odległości 5 km. W porozumieniu z organizatorami na odległość może być zmniejszona. Do udziału w tych sportowców musi dostarczyć dokument należycie uwierzytelniony lekarz, który wskaże braku przeciwwskazań do udziału w tych działaniach. Tych uczestników rozpocznie się w poszczególnych kategoriach podzielonych na mężczyzn i kobiet, a także ze względu na rodzaj niepełnosprawności bez względu na wiek. Uczestnicy niepełnosprawne uczestniczące w dłuższych dystansach, są klasyfikowane w ogólnej grupie. Członek potwierdzenie niepełnosprawności może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii (albo z podziałem grupy lub grup wiekowych dla osób niepełnosprawnych), punkty przyznawane są tylko w jednej kategorii. Jeśli uczestnik zarejestrowany w grupie osób z niepełnosprawnością, to jest klasyfikowany tylko w tej grupie.

3. Metody typu niepełnosprawności rozdzielania:

Typ A – kategoria ta obejmuje osoby z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego i chorobach neurologicznych.

Typ B – kategoria ta obejmuje uczestników z innych chorób, utożsamiane z niepełnosprawnością.

4. Wszyscy uczestnicy, którzy biorą udział w konkursie powinny być badane z paszportem w dziale organizacyjnym.

5. kategorie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech dni musi dostarczyć kopię instrumentu medycznego. Wyżej wymienione dokumenty mogą być przesyłane faksem lub pocztą elektroniczną.

6. Uczestnicy zarejestrowani do udziału w konkursie, należy potwierdzić, że mogą wziąć udział w danej odległości i nie ma przeciwwskazań medycznych do ćwiczeń. W dziale organizacyjnym każdego uczestnika osobiście podpisane oświadczenie bez ograniczeń medycznych do udziału w konkursie. W wyjątkowych przypadkach, decyzja może mieć zespół medyczny obsługujących imprezę.

7. Uczestnicy, którzy w chwili rozpoczęcia 18 roku życia muszą mieć pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.

8. konkursu przeprowadzonego przez Federację Republiki Białorusi, są wolne do udziału zawodników z innych krajów.

9. Każdy uczestnik musi mieć kształt fizyczny odpowiadający warunków pogodowych. Jest ona zachęcać do udziału w konkursie z własnymi biegunach. Zwracamy szczególną uwagę na drążku składanym, wszystkie elementy muszą być solidnie zamocowane.

10. Każdy uczestnik musi posiadać numer początkowy, dołączony do sportowego klatce piersiowej i plecach koszuli. Zabrania obejmować częściowo lub całkowicie początkową liczbę dla uczestnika naruszenie może być wykluczone. Zabrania się używać własnych numerów startowych.

11.Na podczas uczestniczenia w konkursach można wziąć kij zatrudnić zabezpieczenia zwrot gotówki. Obecność toczenia sztyftów przynajmniej 50 par. Kwota zwrotu zabezpieczenia wskazany jest w miejscu wynajmu. Uczestnicy powinni przeczytać instrukcje i zalecenia organizatorów producenta.

12.Uchastniki powinien być szczególnie ostrożny, aby rozgrzać, tak aby nie powodować szkody dla innych uczestników.

konkursy 13.Na w podziale Nordic Walking by grupy wiekowej odbywa się na podstawie roku urodzinowe.

14.Uchastniki imprez Nordic Walking klasyfikowane są w następujących kategoriach wiekowych:

15. Konkursy drużynowe.

– Każdy zespół wystawia uczestników na różne odległości i otrzymuje za to punkty.

– Drużyna zdobywa następujące punkty:

– 5 km. – 3 kobiety i 3 mężczyzn z najlepszym wynikiem

– 10 km. – 2 mężczyzn i 2 kobiety

– 21,097 – 1 samiec i 1 kobieta

– Punkty są dodawane zgodnie z wynikami uzyskanymi w każdej kategorii wiekowej. Wygrywa drużyna, która wygra najwięcej punktów.

– Udział drużyn o niepełnym składzie uczestników jest dozwolony, co wpływa na zdobywanie punktów w zawodach drużynowych.

– Dozwolone jest wystawianie dwóch lub więcej drużyn z jednej organizacji lub klubu.

– Uczestnicy mogą brać udział w dwóch dystansach, jeśli to możliwe.

16. Zasady zawodów zespołowych na oddzielnych dystansach.

– odległość 5 km. – 5 mężczyzn i 5 kobiet

– odległość 10 km. – 4 mężczyzn i 4 kobiety

– Odległość wynosi 21 km. – 3 mężczyzn i 3 kobiety

VIII. Punktacja

1. Punkty są przyznawane uczestnikom zgodnie z zajętym miejscem w protokole końcowym.

1 miejsce – 100 punktów
2 miejsce – 80
3 miejsce – 70
4 miejsce – 60
5 miejsce – 50
6 miejsce – 45
7 miejsce – 40
8 miejsce – 35
9 miejsce – 30
10 miejsce -25
11 miejsce – 24
12 miejsce – 23. miejsce
13 miejsce – 22
14 miejsce – 21
15 miejsce – 20
16 miejsce – 19
17 miejsce – 18
18. miejsce – 17. miejsce
19 miejsce – 16
20. miejsce – 15. miejsce
21 miejsce – 14
22 miejsce – 13
23 miejsce – 12 miejsce
24 miejsce – 11
25 miejsce – 10
26 miejsce – 9 miejsce
27 miejsce – 8 miejsce
28 miejsce – 7 miejsce
29 miejsce – 6 miejsce
30 miejsce – 5
31 miejsce – 4
32 miejsce – 3
33 miejsce – 2
Wszystkie kolejne miejsca 1

IX. Nagradzanie.

– Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody odbywa się w dniu zawodów.

– Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli dystans o ustalonym czasie, otrzymują pamiątkowy medal.

– Uczestnicy, którzy wzięli nagrody w odległości 5, 10, 21 km w swoich kategoriach wiekowych, według zastrzeżenia 14, sekcja 7 niniejszego rozporządzenia, zostać przyznane puchary (figurki). Podczas prowadzenia zawodów drużynowych, nagroda przyznawana jest w kategorii OPEN, przyznawane są najlepsze 5 zespołów.

X. Odległość.

– W drodze znajduje się punkt usług medycznych. W przypadku odniesienia obrażeń przez zawodnika, jest to zgłaszane personelowi serwisowemu, który przekazuje informacje do punktu opieki zdrowotnej.

– Na torze są sędziowie, którzy monitorują przestrzeganie zasad techniki Nordic Walking.

– Plan trasy i protokół startowy znajdują się w dziale organizacyjnym.

– Jeśli istnieją miejsca do zmiany powierzchni trasy, przewidziano korytarz o długości 50 metrów, aby zmienić mocowania pałeczek. W tym segmencie dystansu technika ruchu nie jest oceniana przez sędziów.

– Trasa jest oznaczona taśmą ochronną i specjalnymi płytkami.

XI. Przechowywanie rzeczy i szatni.

– Podczas imprezy uczestnicy mogą korzystać z usług przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Akceptacja rzeczy do przechowywania i powrotu do uczestnika następuje po okazaniu numeru startowego.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. W przypadku utraty numeru organizator zrzeka się odpowiedzialności za przekazanie rzeczy.

– przed rozpoczęciem zawodów i po ich zakończeniu uczestnicy otrzymają możliwość zmiany ubioru.

XII. Inne

– Wszystkie sporne chwile są ustalane przez Organizatora wspólnie z Sędzią Głównym zawodów.

– Nieprzestrzeganie Regulaminu może stanowić podstawę do dyskwalifikacji uczestnika.

– Zgłoszenie protestów następuje w ciągu 30 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

– Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejscach, w których obywatele zbierają i obserwują porządek w miejscu zawodów.

– Wszyscy uczestnicy kierują się zasadami skandynawskiego chodzenia i niniejszym rozporządzeniem.

– Tylko Organizator i Główny Sędzia mogą zmienić Regulamin.

Федерация скандинавской ходьбы